REL_MED_PRESCR
FieldTypeDescription
ID_REL_MED_PRESCRintegerId Rel Med Prescr
ID_PRESCR_MED_AMBintegerId Prescr Med Amb
ID_ITEMintegerId Item
COD_OPERADORintegerCod Operador
DT_ALTERACAOdateDt Alteracao
HR_ALTERACAOtimeHr Alteracao
CONCORRENCIAintegerConcorrencia
TIPO_SAIDA_TABintegerTipo Saida Tab
TIPO_SAIDA_ITEMintegerTipo Saida Item
QT_DIAS_USOdecimal(22,3)Qt Dias Uso
ENDERECO_FISICOstringEndereco Fisico